Oświata

 • Przywrócenie stołówek w szkołach. Bezpłatne, zdrowe obiady dla każdego ucznia.
 • Nieodpłatna opieka w świetlicach szkolnych dla wszystkich dzieci od 6.30 do 17.00.
 • Rozwój istniejącej sieci szkół oraz rozszerzenie liczby klas do 8 w Zahutyniu.
 • Zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach i żłobkach.
 • Zapewnienie wszystkim uczniom szkół średnich i podstawowych zajęć z nauki pływania.
 • Lepsze wyposażenie pracowni w szkołach.
 • Uzupełnienie oferty oświatowej o zajęcia dodatkowe w zakresie:
  • j. angielski, matematyka, taniec, zajęcia ruchowe,
  • zajęcia z samoobrony – według potrzeb zgłaszanych przez rodziców i opiekunów.
 • Tworzenie dodatkowych kółek zainteresowań z zakresu np.:
  • robotyka,
  • zajęcia z programowania,
  • tworzenie gier,
  • virtual reality,
  • filmografia,
  • animacja, itp. (dzięki temu nasze dzieci będą mogły w przyszłości pracować zdalnie bez konieczności opuszczania Gminy Zagórz.
 • Bezpłatne szkolne sale gimnastyczne dla mieszkańców gminy.
 • Zapewnienie pomocy pedagogicznej i logopedycznej niezależnie od wieku.
 • Wyrównywanie szans dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Dostęp do wody pitnej w szkole.
 • Zastąpienie niebezpiecznych nadajników WIFI internetem światłowodowym.

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina