Program

Główne postulaty naszego programu

 • Wdrożenie Programu dla Bieszczad na terenie Gminy Zagórz (Około 1 miliard zł dofinasowania ze środków budżetu państwa na rozwój Bieszczad).
 • Budowa mieszkań w ramach programu „Mieszkanie+”.
 • Obniżenie podatków od nieruchomości o minimum 10%.
 • Obniżenie pensji burmistrza o 50%. Pieniądze przekazywane na nowo utworzoną fundację działającą na rzecz mieszkańców Gminy Zagórz. Program 1% od firm i mieszkańców.
 • Przekształcenie Zakładu Usług Technicznych (ZUT) w firmę, która oprócz wywozu śmieci będzie zajmowała się budową kanalizacji, dróg, chodników, ścieżek rowerowych, koszeniem traw oraz remontami, jak w Sanoku firmy komunalne. Pieniądze nie mogą „wyciekać” z Gminy Zagórz.
 • Budowa brakujących dróg gminnych oraz oświetlenia.
 • Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodników i ścieżek rowerowych przy głównych drogach w miejscowościach: Poraż, Tarnawa Górna, Tarnawa Dolna, Czaszyn, Brzozowiec, Łukowe, Średnie Wielkie, Mokre, Morochów, Zahutyń, Zagórz.
 • Budowa kanalizacji: Czaszyn, Brzozowiec, Łukowe, Mokre, Morochów.
 • Przywrócenie kuchni w szkołach. Bezpłatne i zdrowe obiady dla każdego ucznia.
 • Opieka w świetlicach szkolnych dla wszystkich dzieci od 6.30 do 17.00.
 • Gwarancja nie podnoszenia opłat za śmieci segregowane.
 • Sprzedaż samochodu służbowego burmistrza, w zamian zakup busa do przewozu dzieci na wycieczki szkolne i zawody sportowe, drużyn sportowych, kół gospodyń wiejskich, kapel ludowych, itd.
 • Mniejsze kolejki do ośrodków zdrowia poprzez zwiększenie kadry lekarskiej. Osobne kolejki dla dorosłych i dzieci. Oddzielnie dzieci zdrowe, oddzielnie chore.
 • Przekazanie finansowania Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu – Ministerstwu Kultury lub Urzędowi Marszałkowskiemu. Bogate miasto Sanok nie finansuje Skansenu i Zamku.
 • Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości dla firm – biura, pomoc księgowa, pomoc prawna, doradztwo biznesowe, promocja, wsparcie od osób mających własny biznes.
 • Budowa studni dla mieszkańców Gminy Zagórz, aby mogli być zaopatrywani w czystą wodę pitną. Pilna potrzeba budowy studni w Średniem Wielkiem.
 • Budowa ścieżki rowerowej Sanok-Zagórz-Lesko we współpracy z Sanokiem i Leskiem.
 • Stworzenie Spółdzielni Socjalnej – 100% dofinansowania z UE. Zapewnienie pracy osobom, które nie odnajdują się na rynku pracy. Produkcja zdrowej żywności na rzecz szkół i mieszkańców oraz współpraca z ZUT.
 • Zmiana oświetlenia drogowego na energooszczędne.
 • Zwiększenie częstotliwości przejazdów autobusów MKS (Wielopole-Zagórz-Sanok) oraz wydłużenie linii.
 • Transparentność i jawność wszystkich umów i wydatków w Gminie Zagórz oraz jednostkach podległych.

Infrastruktura

 • Przekształcenie Zakładu Usług Technicznych (ZUT) w firmę, która oprócz wywozu śmieci będzie zajmowała się budową kanalizacji, dróg, chodników, ścieżek rowerowych, koszeniem traw oraz remontami, jak w Sanoku. Pieniądze nie mogą „wyciekać” z Gminy Zagórz.
 • Rozwój i modernizacja istniejących dróg, chodników, budowa ścieżek rowerowych.
 • Podniesienie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników i ścieżek rowerowych przy głównych drogach: Tarnawa Górna, Tarnawa Dolna, Mokre, Morochów, Łukowe, Średnie Wielkie, Poraż, Czaszyn, Zahutyń.
 • Rozwój kanalizacji i oświetlenia na drogach lokalnych.
 • Modernizacja „Zakucia”.
 • Zmiana oświetlenia na drogach na energooszczędne.
 • Rewitalizacja Zagórza oraz oświetlenie zagórskiej promenady nad rzeką Osława.
 • Monitoring – kamery w miejscach publicznych.
 • Rozwój sieci światłowodowej (internet).
 • Przebudowa oraz remonty Domów Kultury i Świetlic Wiejskich.

Zdrowie

 • Mniejsze kolejki do Ośrodków Zdrowia poprzez zwiększenie kadry lekarskiej. Osobne kolejki dla dorosłych i dzieci. Oddzielnie dzieci zdrowe i chore.
 • Remont kapitalny Ośrodka Zdrowia w Tarnawie Górnej i rozbudowa ośrodka w Zagórzu.
 • Pomoc w utworzeniu gospodarstw ekologicznych. Tak, aby produkowały zdrową żywność na potrzeby szkół i mieszkańców.

Szkoły i oświata

 • Przywrócenie stołówek w szkołach. Bezpłatne, zdrowe obiady dla każdego ucznia.
 • Nieodpłatna opieka w świetlicach szkolnych dla wszystkich dzieci od 6.30 do 17.00.
 • Rozwój istniejącej sieci szkół oraz rozszerzenie liczby klas do 8 w Zahutyniu.
 • Zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach i żłobkach.
 • Zapewnienie wszystkim uczniom szkół średnich i podstawowych zajęć z nauki pływania.
 • Lepsze wyposażenie pracowni w szkołach.
 • Uzupełnienie oferty oświatowej o zajęcia dodatkowe w zakresie:
  • j. angielski, matematyka, taniec, zajęcia ruchowe,
  • zajęcia z samoobrony – według potrzeb zgłaszanych przez rodziców i opiekunów.
 • Tworzenie dodatkowych kółek zainteresowań z zakresu np.:
  • robotyka,
  • zajęcia z programowania,
  • tworzenie gier,
  • virtual reality,
  • filmografia,
  • animacja, itp. (dzięki temu nasze dzieci będą mogły w przyszłości pracować zdalnie bez konieczności opuszczania Gminy Zagórz.
 • Bezpłatne szkolne sale gimnastyczne dla mieszkańców gminy.
 • Zapewnienie pomocy pedagogicznej i logopedycznej niezależnie od wieku.
 • Wyrównywanie szans dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Dostęp do wody pitnej w szkole.
 • Zastąpienie niebezpiecznych nadajników WIFI internetem światłowodowym.

Ekonomia

 • Budowa mieszkań w ramach programu „Mieszkanie+”.
 • Obniżenie podatków dla mieszkańców i firm o minimum 10%.
 • Gwarancja nie podnoszenia opłat za śmieci.
 • Optymalizacja kosztów utrzymania gminy.
 • Ograniczenie zadłużenia budżetu gminy.
 • Stworzenie Spółdzielni Socjalnej.
 • Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości dla firm. Biura, pomoc księgowa, pomoc prawna, doradztwo biznesowe, promocja, wsparcie osób mających własny biznes.
 • Rozwój sfery ekonomicznej.
 • Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z uwzględnieniem wozów bojowych.

Przyjazna Gmina Zagórz i urzędnicy

 • Stworzenie aplikacji do zgłaszania interwencji i najpilniejszych potrzeb.
 • „Budżet obywatelski” – zwiększenie środków na sołectwa i osiedla, głosowanie nad podziałem funduszy metodą tradycyjną oraz przez internet.
 • Porady prawne i przygotowywanie pism dla mieszkańców.
 • Pomoc we wszystkich czynnościach administracyjnych (załatwianie spraw) dla mieszkańców Gminy Zagórz, w tym w relacjach z Powiatem Sanockim.
 • Ocena pracy urzędników przez mieszkańców. Premiowanie urzędników z najlepszą oceną.
 • Dostosowanie godzin pracy domu kultury i bibliotek do potrzeb mieszkańców.
 • Remont i poprawa funkcjonowania domów ludowych. Organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców.
 • Sprzedaż niepotrzebnego samochodu służbowego burmistrza. W zamian zakup dużego busa do przewozu wycieczek szkolnych, uczniów na zawody sportowe, drużyn sportowych, dzieci na basen, kół gospodyń, kapel itd.

Sport i turystyka

 • Przekazanie finansowania klasztoru pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (tak jak w Sanoku Zamek oraz Skansen).
 • Poprawa infrastruktury sportowej w tym modernizacja stadionu MKS Zagórz.
 • Instalacja profesjonalnych siłowni zewnętrznych w każdej miejscowości.
 • Zwiększenie finansowania klubów sportowych.
 • Prawdziwe wsparcie Gminy Zagórz dla Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.
 • Stworzenie przestrzeni dla rodzin i dodatkowych terenów rekreacyjnych.
 • Budowa ścieżki rowerowej Sanok-Zagórz-Lesko we współpracy z Sanokiem i Leskiem.
 • Zagospodarowanie brzegów rzek: San, Osława, Kalniczka.
 • Dostosowanie placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Bezpłatne sale gimnastyczne dla mieszkańców Gminy Zagórz.
 • Budowa placów zabaw i remonty placów zabaw w miejscach wskazanych przez mieszkańców.

Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym „Senior+

 • Stworzenie Domów Dziennego Pobytu z ciepłymi posiłkami dla seniorów.
 • Pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi.
 • Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla seniorów.
 • Zorganizowanie transportu dla seniorów z niepełnosprawnością ruchową.
 • Poszerzenie oferty medycznej i rehabilitacyjnej.
 • Ułatwienie dostępu do administracji – „Mobilny urzędnik”.

TomaszSwiech.pl © 2018.

Materiał sfinansowany ze środków KWW Tomasza Święcha Przyjazna Gmina